شرکت تلاشگران سبزاندیش محیط در حال حاضر توانایی اندازه گیری پارامترهای بسیاری نظیر موارد زیر را در بخش آب و پساب را دارا میباشد.