انجام عملیات پایش گازها و ذرات هوای محیط، پایش گازها و ذرات خروجی دودکش صنایع از جمله خدماتی است که شرکت تلاشگران سبزاندیش محیط ارائه میدهد. این شرکت با بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و متخصصین مجرب در حال حاضر توانایی اندازهگیری پارامترهای زیر را در بخش هوا و ذرات دارد .

  • بخش هوای پاك

ذرات محیطی شامل :

گازها شامل:

  • بخش منابع ثابت

ذرات دودکش

اندازهگیری میزان ذرات، رطوبت و سرعت جریان داخل دودکش

گازهای دودگش

اندازهگیری گازهای CO,CO2,NO,NO2,SO2,H2S,O2

محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان خالص و ناخالص احتراق و نیز اندازهگیری دما، رطوبت، نقطه شبنم، سرعت گاز