اندازه گیری شدت آلاینده های صوتی شامل : Leq, Lmax, Lmin, Lpeak